ABD giriş için sosyal medya bilgisini de isteyecek! Başka? Tahlil de getirelim mi?

Trump’ın ABD’ye göçü sınırlayan kararnamesinin ardından ülke havaalanlarında yolcuların sosyal medya hesaplarının da incelenmeye başladığı bilgisi ortalığı karıştırdı. Trump’ın danışmanı sorgulama yöntemlerinin sadece sosyal medya detaylarıyla sınırlı kalmayıp çok daha çeşitlendirileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçü yasaklayan kararnamesine karşı tepkiler sürerken uygulamaya alınan ek önlemler mevcut tartışmaları daha da artırdı. Gelen haberlere göre geçen hafta sonu ABD’de ye giriş yapmak isteyen bir Sudanlıya rutin pasaport sorgulamasının yanı sıra sosyal medya sorgulaması da yapıldı. ABD’de göçmen hakları konusunda avukatlık yapan Mana Yegani’nin verdiği bilgilere göre doktora öğrencisi olan Sudanlı yolcunun saatlerce sorgulandığı ve bu esnada Facebook hesabının da detaylı incelendiği belirtildi. Yapılan açıklamada Sudanlı yolcunun mülteci olmadığı ve yeşil kart sahibi olmasına rağmen bu uygulamadan kurtulamadığına dikkat çekildi. Başkan Trump’ın danışmanlarından Stephen Miller ise yaptığı açıklamada sınır geçişlerinde güvenlik konusunda sadece sosyal medya bilgileriyle sınırlı kalmayıp çok daha geniş çaplı sorgulama yöntemlerini devreye almayı planladıklarını duyurdu.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Gelen bilgilere göre bu kapsamda yolcuların Google, Microsoft veya iOS hesapları üzerinden sanal ortamdaki hareketleri ve son ziyaret ettikleri sayfa dökümü de istenecek. Ayrıca yolcuların mobil telefonlarındaki adres defterleri de inceleme kapsamında kontrole alınacak. Yetkililer bu adımla ülkeye giriş yapacak şahıslar hakkında daha fazla kişisel bilgi edinmeyi planladıklarını duyurdu. Söz konusu önlemlerin terörle mücadeleye yönelik olduğunun altını çizen yetkililer herhangi bir etnik grup veya ülkenin hedef olmadığı belirtildi. ABD’de 2016 sonu itibariyle ülkeye giriş için talep edilen bazı vize başvurularında sosyal medya hesaplarına yönelik bilgiler ‘opsiyonel’ olarak isteniyor. Ancak Trump’ın imzaladığı yeni göçmen kararnamesiyle bu uygulamanın opsiyonel olmaktan çıkıp tüm vizeleri kapsaması bekleniyor.

ETRAFIMIZDAKİ ÇEMBER GİDEREK DARALIYOR

 • Güvenlik gerekçesiyle denetime yönelik atılan her adım dünya çapında özgürlükleri kısıtlamaya devam ediyor.
 • 11 Eylül sonrası uçuş güvenliği gerekçe gösterilerek dünyanın herhangi bir noktasından ABD’ye hareket etmek isteyen her uçağın içerisindeki yolcularla ilgili bilgilerin daha uçak havalanmadan ABD’ye bildirilme zorunluluğu getirildi.
 • Yetmedi, vize gibi tamamen İnsan Hakları Beyannamesi‘ne aykırı bir uygulama başta olmak üzere ABD ve AB gibi ülkelere girişlerde yolculardan 10 parmak izi alınma zorunluluğu dayatıldı.
 • Bu da yetmedi giderek artan terör olayları öne sürülerek insan topluluklarının yoğun olduğu tren garları, havalimanları, şehir merkezleri, alışveriş merkezleri, spor sahaları başta olmak üzere pek çok alan kameralarla donatıldı.
 • Peki özellikle son 20 yılda dünya çapında uygulamaya giren yukarıdaki ve daha çok sayıdaki kısıtlama insanlara vaat edilen güvenliği sağladı mı? Hayır!
 • Peki neden? Çünkü dünya üzerindeki güvenliğin seviyesi ancak ve ancak yine o dünya üzerinde yaşayan insanların bireysel haklarına duyulan saygının düzeyiyle ölçülebilir.
 • Şimdi ise vize ve parmak izi zorunluluğu gibi totaliter uygulamaların ardından ABD’nin sanal dünyaya yönelik bilgi aktarma dayatmasına şahit oluyoruz.
 • Gerçi bu saldırı sosyal medyanın bizatihi kendisi aracılığıyla zaten yapılıyor.
 • Ancak atılan bu adımla artık dayatma resmileşecek.
 • Şimdi bekleyin ve görün. Tüm kınamalara rağmen ülkeye girişte sosyal medya hesaplarının dökümünün çıkarılmasına ABD’den sonra ilk desteği veren ülke İngiltere olacak. Ardından da İnsan Hakları’nın yılmaz savunucuları olan AB ülkeleri.
 • Yukarıda uygulama olarak çok özetle değindiğim ancak tüm dünyayı kapsayan vize, 10 parmak izi alma ve zorla kişisel bilgilere erişme gibi baskıcı kararlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 6,7,8 9, 13 ve 30’uncu maddelerini doğrudan ihlal ediyor.
 • Aslına bakarsanız bu tavrın ruhu 30 maddenin tamamını hiçe sayıyor.
 • Yeri geldiğinde hakkınızı savunmanız gerekiyor. Bunun için ise bilgi gerekli.
 • Aşağıda ve sayfadaki linkler üzerinden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne ulaşabilirsiniz.
 • Araştırın, bilin, öğrenin ve asla unutmayın: Kötülerin kazanması için iyilerin susması yeterlidir.
 • O halde?
 • Susmak, yılmak, tırsmak yok…

 

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Madde 1

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Madde 2

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

Madde 3

Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.

Madde 4

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

Madde 5

Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.

Madde 6

Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.

Madde 7

Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyannameye aykırı her türlü ayırdedici mualeleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

Madde 8

Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.

Madde 9

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.

Madde 10

Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

Madde 11

 1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.
 2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.

Madde 12

Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.

Madde 13

 1. Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.
 2. Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.

Madde 14

 1. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir.
 2. Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.

Madde 15

 1. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.
 2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez.

Madde 16

 1. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir.
 2. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.
 3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.

Madde 17

 1. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.
 2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.

Madde 18

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Madde 19

Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

Madde 20

 1. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.
 2. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.

Madde 21

 1. Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.
 2. Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.
 3. Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.

Madde 22

Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

Madde 23

 1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
 2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
 3. çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
 4. Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

Madde 24

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

Madde 25

 1. Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.
 2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

Madde 26

 1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
 2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
 3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.

Madde 27

 1. Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.
 2. Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

Madde 28

Herkesin, işbu Beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.

Madde 29

 1. Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.
 2. Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir.
 3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30

İşbu Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yoketmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.